مکالمه بین ajabe و ralas+++

3 پیغام بازدید کنندگان

  1. خو به من چه کلمونو خوردی همرو شاکی کردی هیچی نیست, حالا ما یه چیز بگیم طلبکار میشی؟
  2. میتونی به ارامی هم بگی
  3. حرف اضافی ممنوع
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 3 تا 3