مکالمه بین Noob__Smoke و GLAMBERT

7 پیغام بازدید کنندگان

  1. رواله !
  2. آخ ببخشید من زبانم یه کم ضعیفه منظورتو درست متوجه نشدم فکر کردم میگی تماس بگیر
  3. نه دوست عزیز متوجه نشدی !
    کال می نوب اسموک یعنی منو نوب اسموک صدا کن
  4. ?Hello dear. Why did you tell me to call you
  5. dude really? well Ive been here for more than 7 years and Im already proud of your good work.
    call me Noob Smoke
  6. Welcome to :
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 7 تا 7