مکالمه بین thomas و Dark Noob

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. واقعا که...
  2. توجه! توجه!
    نوب اسموک موقتا رفته اما بازگشتی طلایی بهمراه خواهد داشت !
    به زودى بر ميگرده و فعاليت ميكنه....
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2