مدال هایی که به برندگان مسابقات داده می شود
آیکان تصویر نام / شرح
بهترین خبرنگار
بهترین خبرنگار
این مدال به برندگان مسابقه خبر نگاری اهدا می شود

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 8
AS-SCORPION, Ahmadreza, Bi-Han, Sub-100, AmiRDarkness, RICAROS, Ares, Shadow Priest
بهترین داستان نویس
بهترین داستان نویس
این مدال به برندگان مسابقه داستان نویسی اهدا می شود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
Sub-100, AmiRDarkness, The Great HEZAR
کامبت شناس
کامبت شناس
این مدال به برندگان مسابقه کامبت شناسی اهدا می گردد.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
Ahmadreza, ArashNew, Nightwing
بهترین طراح
بهترین طراح
این مدال به برندگان مسابقه طراحی اهدا می شود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 2
Princess Kitana, MS
بهترین صدا گذار
بهترین صدا گذار
این مدال به برندگان مسابقه صدا گذاری اهدا میشود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 2
Bi-Han, King sub zero
بهترین مترجم
بهترین مترجم

بهترین مدر
بهترین مدر

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
DFSHINNOK7, Kombo Master, Shadow Priest
Best of MkCenter
Best of MkCenter

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 1
Rejected Emperor


مدال های فرعی
آیکان تصویر نام / شرح
کاربر زحمت کش
کاربر زحمت کش
این مدال برای کابران زحمت کش داده میشود

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
DFSHINNOK7, T A R O K H, E R M A C


Yet Another Ranks System v4