هرچقد که فک میکنم... خب یه لبخندی به لبم آورد!:) و امیدوارم ادامه داشته باشه!
البته امیدوارم که کمبتنت از اینکه به کوچیک 5 اشاره کردی ناراحت نشه! جزار هم به ژولیوس حزار... ان جی ساب زیرو هم به ان جی...