اگه فقط یه تاپیک ارزش مهم شدن داشته باشه همین تاپیکه : ) . ممنون زحمت کشیدی.