lin kuei اگه برات زحمتی نیست دربارهی hydro بنویس .از این شخسییت چیز خاصی نوشته نشده!؟