اینم شعر من : :)

شوجینکو پیری با دلق درشت *
پشته ای رزم همی برد به پشت

لنگ لنگان قدمی برمی داشت
هر قدم دانه ی فنی می کاشت

کای الدرگادهای بی عدب :|
و ای وان بینگ بی روح نژند*