جوانان اسپارتا از همان نوجوانی به عنوان جنگجویانی ماهر آموزش داده می*شوند و Kratos هم از این قضیه مستثنی نیست. او از همان ابتدا قابلیت*های خود را نشان داده و از بقیه متمایز شد. تنها کسی که می*توانست...