ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: 10 اتفاق غیر منطقی و بی معنی در مورتال کمبت 11

پیام شما

محافظ زمین کیست ؟ ( پاسخ رایدن می باشد ) | Who's the Defender of Earthrealm ? ( The answer is Raiden )