سلام به همگی،یه نکته رو میخواستم عرض کنم که اگه ترجمه ی دیالوگها مشکل داره به بزرگی خودتون ببخشید چون خودم معنیشون کردم در سطح توانم،با ارزوی سلامتی واسه همه،تقدیم به همه


Erron vs. Alien

Erron Black: Whose chest did you pop out of?
ارون بلک: از سینه ی کی بیرون پریدی؟! (اشاره به فیلم بیگانه)
Alien : [hisses]
الاین: .....

Erron vs. Bo' Rai Cho
Erron Black: State your business!
ارون بلک: کار و بار چطوره؟!

Bo' Rai Cho: You know my business.
بو رای چو : تو کار من رو میدونی

Erron Black: The kind that leaves you dead.
ارون بلک:کاری که مرگو واست میارهErron Black: Run back to Raiden.
ارون بلک: فرار کن پیش ریدن

Bo' Rai Cho: You expect me to run?
بو رای چو: پیش بینی میکنی که فرار کنم؟! (انتظار داری؟!)

Erron Black: With a stitch in your side and a bullet in your ass.
ارون بلک: با یه بخیه تو پهلوت و یه گلوله داخل باسنت :دی

Erron vs. Cassie Cage
Erron Black: You're in over your head.
ارون : تو خیلی مشغله ی فکری داری ( سرت شلوغه و نیاز به کمک داری)

Cassie : Thanks for the tip.
کسی کیج: واسه این نکته ممنونم

Erron Black: Don't say I didn't warn you.
ارون: نگی که بهت هشدار ندادم
Erron Black: Sergeant Cage.
ارون: گروهبان کیج.

Cassie : I'm here, fugly. Now what?
کسی کیج: من اینجام سر دسته،حالا چی؟!

Erron Black: Let's teach you some manners.
ارون: بیا چندتا روش بهت یاد بدیم
Erron vs. D'Vorah

Erron Black: What's going on, D'Vorah?
ارون بلک:چه خبره دورا؟!

D'Vorah : The Hive requires sustenance.
دورا:کندو به غذا نیاز داره

Erron Black: It won't be hungry for long.
ارون بلک: زیاد گرسنه نمی مونه

Erron vs. Ermac

Erron Black: Think I've seen a ghost...
ارون بلک: فکر کنم یه روح میبینم
Ermac: Your soul will join our collective.
ارمک: روح تو به مجموعه ی روح های ما میپونیده

Erron Black: I'm not much of a joiner.
ارون: من زیاد اهل پیوستن نیستمErron Black: Ermac...
ارون: ارمک

Ermac: We are a collection of spirits.
ارمک: ما مجموعه ای از روح ها هستیم

Erron Black: A trash bin for dead things.
ارون: یه سطل آشغال واسه چیزای مرده


Erron vs. Erron

Erron Black 1: I'm flattered.
ارون:چاپلوسی میکنی؟

Erron Black 2: I'm you, idiot.
ارون 2: من خود توام احمق

Erron Black 1: I'm no longer amused.
ارون:من دیگه سرگرم نمیشم.
Erron Black 1: Mind games don't work on me.
ارون: بازی های ذهنی رو من اثر ندارن!

Erron Black 2: There's an obvious insult there.
ارون 2:یه توهین واضح اینجا هست

Erron Black 1: You'd best shut up and draw...
ارون: بهتره خفه شی و سلاحتو بکشی


Erron Black 1: Are you kiddin' me...?
ارون: داری باهام شوخی میکنی؟

Erron Black 2: You're my next target.
ارون 2: تو هدف بعدی منی

Erron Black 1: Guess that makes you mine!
ارون: فکر کنم باید تو رو مال خودم کنم


Erron vs. Ferra/Torr


Erron Black: Just walk away, Torr.
ارون: فقط راهتو بکشو و برو تور

Ferra : Torr walk on your head.
فررا: تور روی سرت راه میره

Erron Black: Further proof of a godless universe.
ارون:یه دلیل دیگه واسه دنیای بدون خوبی(خوبی به کسی نیومده)
Erron Black: What's your hurry, Ferra?
ارون: عجله ات واسه چیه فررا؟!

Ferra : Torr wants jump to the good part!
فررا: تور میخواد به یه قسمت خوب بپره

Erron Black: Let's get to it, then.
بیا کارمونو انجام بدیم،بعد

Erron vs. Goro

Erron Black: Shall we, Goro?
ارون بلک: مجبوریم اینکارو بکنیم گورو؟

Goro : Away with you, pest!
گورو:از من دور شو سرخر(مزاحم)

Erron Black: Gotta beat some respect into you...
ارون بلک: یکم احترام بهت یاد میدم
Erron vs. Jacqui Briggs


Erron Black: Hello, beautiful.
ارون بلک: سلام خوشکله.

Jacqui : Messin' with the wrong girl.
جکی بریگز : داری با دختر اشتباهی این حرفا رو میزنی

Erron Black: But it feels so right.
ارون بلک: ولی به نظر میرسه خیلی هم درسته
Erron Black: I have a problem.
ارون بلک: من یه مشکل دارم

Jacqui : Looks aren't everything./Your pee-pee hurts?
جکی بریگز: چیزی به نظر نمیرسه/موقع پی پی دردت گرفته؟!


Erron Black: Now you have a problem.
ارون بلک: حالا تو یه مشکل داری


Erron vs. Jason
voorhee
Erron Black: What do we have here?
ارون بلک: ما اینجا چی داریم؟

Jason : [removes knife embedded in neck]
جیسون وورهیز: خنجرو از گردنش در میاره :دی


Erron vs. Jax


Erron Black: You a good shot, Briggs?
ارون بلک: تو هدف خوبی هستی،بریگز؟!
Jax : You don't wanna know.
جکس: تو نخواهی فهمید
Erron Black: Sure I do.
ارون بلک: مطمئن باش میفهمم


Erron Black: State your business!
ارون بلک: کار و بارت چطوره جکس؟!

Jax : You better be smilin' when you say that.
جکس:بهتره وقتی اینو میگی لبخند بزنی.

Erron Black: I'll be smilin' in a minute...
ارون بلک: من یه دقیقس دارم لبخند میزنم
vs. Johnny Cage
Erron Black: What ill wind blew you here?
ارون:کدوم باد تو رو اینجا اورده؟!

Johnny Cage: You said 'blew'!
کیج:تو گفتی Blew؟ (اهل دلاش میفهمن ) :دی

Erron Black: Child...
ارون:خیلی بچه ای...Erron Black: What ill wind blew you here?
ارون:کدوم باد تو رو اینجا اورده؟

Johnny Cage: The same one that knocked you from the ugly tree.
کیج: همون بادی که تو رو از درخت زشتت پایین انداخته(نویسنده:فکر کنم منظورش میمونه)

Erron Black: Bad idea to insult me...
ارون:واسه توهین به من فکر بدیه
Erron Black: Researching a new role?
ارون: دنبال یه نقش جدیدی؟!

Johnny Cage: I've played gunslingers before.
کیج:من قبلا نقش هفت تیر کش بازی کردم

Erron Black: I'm the real deal.
ارون: من یه حریف واقعیم
Erron Black: Cage.../They're loaded, Cage!
ارون:کیج.../خشابم پره کیج

Johnny Cage: Guns don't impress me.
کیج:تفنگ ها رو من اثر ندارن

Erron Black: Not even aimed at your head?
ارون:حتی وقتی رو سرت نشونه رفته باشن؟!Erron vs. Kano


Erron Black: Kano...
ارون:کینو...

Kano : Lookin' for some action?
کینو:دنبال یکم بزن بزنی؟

Erron Black: The kind that leaves you dead.
ارون:اونی که مرگو واست میارهErron Black: You're bad for business, Kano.
ارون:تو واسه کار خوب نیستی کینو.

Kano : You could join the Black Dragon.
کینو:تو باید به اژدهای سیاه بپیوندی

Erron Black: I can barely stand one of you.

ارون: من میتونم به صورت آشکارا کنارتون باشم
Erron vs. Kenshi

Erron Black: Sure we haven't met before?
ارون:مطمئعنی قبلا ملاقاتی نداشتیم؟

Kenshi : You're still alive, right?
کنشی: تو هنوز زنده ای ،مگه نه؟!

Erron Black: Hmph. Shame I have to put you down...
ارون:هوف،شرم اوره که باید نابودت کنمvs. Kitana

Erron Black: The Fallen Princess.
ارون: یه شاهزاده خلع شده(سقوط کرده)

Kitana : The Wandering Fool.
کیتانا:یه احمق بی خانمان(نویسنده: منظور Nomad بودن ارون بلکه):دی

Erron Black: Introduction's complete. Let's go.
ارون:معرفی تموم شد،بیا شروع کنیم


Erron Black: Hoping to visit the Kahn?
ارون:امیدواری کان رو ببینی؟!

Kitana : I would not be caught dead.
کیتانا: من نمی میرم

Erron Black: That's exactly what you'd be./You'd be one, then the other.
ارون:این دقیقا همونیه که باید باشی/تو یکی هستی و یکی دیگه میشی(اگه اشتباه نکنم)


Erron vs. Kotal KahnErron Black: You die now, Kahn.
ارون:تو الان میمیری کان

Kotal Kahn: Threats will not go well for you.
کوتال کان:تهدید ها واست کارساز نیستن

Erron Black: S'only a threat if I lose.
ارون:این فقط زمانی یه تهدیده که ببازم


Erron Black: You went to Earth long ago.
ارون:تو خیلی وقت پیش به زمین رفتی

Kotal Kahn: How do you know this?
کوتال کان:تو چطور این رو میدونی؟!

Erron Black: I'm older than I look...
ارون:من پیرتر از اونیم که به نظر میرسه


Erron vs. Kung Jin


Erron Black: Ready to eat lead?
ارون:آماده ی گلوله خوردن هستی؟!

Kung Jin : Trying to cut down.
کونگ جین: تلاش میکنم ردشون کنم

Erron Black: Well, here comes a double helping.
ارون:خوبه،اینجا یه کمک دوتایی دارم،(نویسنده:منظورش تفنگاشه)
Erron Black: Take a seat, Junior.
ارون:بگیر بشین بچه

Kung Jin : I'll put an arrow where you sit.
کونگ جین:من یه تیر میذارم هرجایی که بشینی

Erron Black: My bullets will get to you first.
ارون:گلوله های من زودتر بهت میرسن
Erron Black: You're far from home?
ارون:از خونه ات دوری؟

Kung Jin : Just doin' my job.
کونگ جین:فقط کارمو انجام میدم

Erron Black: Outworld would swallow you whole.
کونگ جین:اوت ورد تو رو میبلعه


Erron vs. Kung Lao

Erron Black: I like the hat.
ارون:من کلاه دوس دارم

Kung Lao : It is also a projectile.
کونگ لاو:این یه پرتابه هم هست ( وسیله پرتاب شونده)

Erron Black: Let me show you real projectiles.
ارون: بذار پرتابه های واقعی رو بهت نشون بدمErron Black: Enjoying Outworld?
ارون:از اوت ورد لذت میبری؟!

Kung Lao : Feels as if everything wants to kill me.
کونگ لاو: این حس رو میده که همه میخوان من رو بکشن

Erron Black: I'd go with that feeling.
ارون:من با این حس به دنیا اومدم


Erron Black: Mr. Kung.
ارون: آقای کونگ

Kung Lao : Prepared for defeat?
کونگ لاو:واسه دفاع آماده ای؟

Erron Black: Haven't had to be yet.

ارون:مجبور نیستم باشم(نویسنده:فکر کنم منظورش اینه میکشمت) :د

Erron vs. Leatherface

Erron Black: Nice to meet a fellow Texan.
ارون:از دیدن یه همکار تگزاسی خوشحالم

Leatherface : [snarls]
لدرفیس:فریاد

Erron vs. Liu Kang
Erron Black: Got no chance, Liu Kang.
ارون:شانسی نداری لیو کنگ.

Liu Kang: You have a high opinion of yourself.
لیو کنگ:تو خیلی به خودت اعتماد داری

Erron Black: I've earned it.
اون: من به دستش اوردم ( نویسنده:منظور اعتماده)Erron Black: You've something to say?
ارون:چیزی واسه گفتن داری؟!

Liu Kang: You are risking your life.
لیو کنگ:داری جونتو به خطر میندازی

Erron Black: Nothing here can hurt me.
ارون:اینجا هیچی نمیتونه بهم صدمه بزنهErron vs. Mileena

Erron Black: The crownless Queen...
ارون بلک: یه ملکه ی بدون تاج

Mileena : I'll fashion one from your bones!
ملینا: من با استخونات یکی میسازم

Erron Black: You'll drop in one shot.
ارون بلک: تو با یه گلوله از پا در میای

Erron Black: Mileena...
ارون بلک:ملینا....

Mileena : Your blood must taste so sweet...
ملینا:خون تو باید مزه ی خیلی خوبی داشته باشه

Erron Black: You won't get close enough to find out.
ارون بلک: تو اونقد نزدیک نمیشی که بفهمی

Erron vs. Predator
Erron Black: Papers, please.
ارون بلک:پول لطفا!

Predator : [roars]
پردتور: [نعره]

vs. Quan Chi


Erron Black: We don't want any.
ارون بلک: ما هیچ چی نمیخوایم از

Quan Chi: Any of what?
کوان چی: از چی؟!

Erron Black: Whatever bullshit you're peddling.
ارون بلک: هر چیز مسخره و بی اهمیتی که تو میگ


Erron Black: I'm here, Quan Chi.
ارون:من اینجام کوانچ

Quan Chi: As I predicted.
کوانچی:همونطور که پیشبینی کرد

Erron Black: A couple of bullets ought to deflate that ego...
ارون:چندتا گلوله باید غرورتو بخوابونه (نویسنده:میخواد حالشو بگیره

Erron vs. Raiden


Erron Black: Gonna put up a fight, Raiden?
ارون بلک:ما مبارزه میکنیم ریدن؟!

Raiden : What do you think?
ریدن: تو چی فکر میکنی؟

Erron Black: Think I'm about to make some money...
ارون بلک: فکر میکنم قراره یکم پول در بیارم

Erron Black: Raiden...
ارون بلک: ریدن...

Raiden : You would oppose a god?
ریدن:با یه خدا مخالفت میکنی؟

Erron Black: If the money were good enough .
ارون بلک:اگه به اندازه ی کافی پولش خوب باشه

Erron vs. Reptile
Erron Black: Reptile...
ارون بلک: رپتایل

Reptile: Only cowardss use firearmss!
رپتایل: فقط ترسو ها از اسلحه استفاده میکنن

Erron Black: Bad idea to insult me...
ارون بلک: فکر خوبی واسه توهین بهم نیستErron Black: I used to hunt toads as a kid.
ارون:من از اینا مثل بازی بچه ها واسه شکار وزغ استفاده میکنم

Reptile: I am no toad!
رپتایل: من وزغ نیستم

Erron Black: No, you're a toady.
ارون بلک: نه تو یه عروسک وزغی
Erron vs. ScorpionErron Black: I'm not happy, Scorpion.
ارون بلک: من خوشحال نیستم اسکورپیون

Scorpion : Your anger pales before mine!
اسکورپیون: خشم تو قدیمی تر از مال منه
(نویسنده: خداییش نفهمیدم منظور این چیه

Erron Black: That doesn't calm me down.
ارون بلک: این آرومم نمیکنه


Erron Black: Scorpion.
ارون بلک: اسکورپیون

Scorpion : Mere firearms cannot stop me.
اسلحه های کوچیکت نمیتونن من رو متوقف کنن

Erron Black: Nothing "mere" about 'em.

ارون:هیچ چیز کوچیکی یرباره اونا وجود نداره
Erron vs. Shinnok

Erron Black: The Fallen One...
ارون بلک:یه سقوط کرده

Shinnok : The nomadic fool...
شیناک:یه احمق در به در...

Erron Black: Got some bullets just for you.
ارون بلک:چندتا گلوله فقط مخصوص تو دارمErron Black: Shinnok...
ارون:شیناک...

Shinnok : You may prove useful.
شیناک:ممکنه کارایی تو اثبات کنی

Erron Black: I'm worth the money. Watch.
ارون:پول واسه من ارزشمنده،نگا کن
Erron vs. Sonya Blade
Erron Black: Girls with guns? Always hot.
ارون:دخترها و تفنگها؟همیشه باحال
هستن
Sonya : I'll shove 'em up your ass and fire.
سونیا: من اونا رو روی ... نشونه میگیرم و شلیک میکنم

Erron Black: Almost always hot.
ارون بلک: تقریبا همیشه باحال (نویسنده: حسابی ضایع شد :دی)


Erron Black: General Blade.
ارون بلک: ژنرال بلید.

Sonya : You should be fighting for Earthrealm.
سونیا:تو باید واسه قلمروی زمین بجنگی

Erron Black: Outworld's my home now.
ارون بلک: اوت ورد الان خونه ی منه


Erron Black: Hey lady...
ارون: سلام خانومی...

Sonya : Someone walk in behind me?
سونیا:کسی داره پشتم راه میره

Erron Black: Hmph. Shame I have to put you down...
ارون:هووف،شرم آوره که باید داغونت کنم


Erron vs. Sub-Zero

Erron Black: No longer a cyborg?
ارون بلک: دیگه سایبورگ نیستی؟

Revenant Sub-Zero : I chose my revenant form.
رونانت ساب زیرو: من شکل رونانتم رو انتخاب کردم

Erron Black: And you went with this...
ارون بلک: و با همینم میمیری


Erron Black: You're an easy target.
ارون بلک: تو هدف آسونی هستی

Sub-Zero : As are you.
ساب زیرو: همونطور که تو هستی

Erron Black: Bullets beat snowballs any day.
ارون بلک: گلوله ها همیشه توپ های یخی رو شکست میدن


Erron vs. Takeda

Erron Black: Guess who got paid to kill you?
ارون:حدس بزن کی واسه کشتن پول داده

Takeda : Hope they didn't pay in advance!
تاکدا:امیدوارم زیاد جلو نرفته باشن

Erron Black: No complaints so far.
ارون:آه و نالت زیاد ور نیست

Erron Black: Mr. Takahashi.
ارون: آقای تاکاهاشی

Takeda : Guess you know what comes next.
تاکدا:حدس میزنم میدونی چی پیش میاد

Erron Black: One shot's all I need.
ارون:یه شلیک تنها چیزیه که من نیاز دارم


vs. Tanya

Erron Black: That's far enough, rebel.
ارون بلک: به اندازه ی کافی دوری ، شورشی

Tanya : Why would I listen to you?
تانیا: چرا باید به حرفات گوش بدم؟

Erron Black: I got two good reasons.
ارون بلک: دوتا دلیل خوب دارم ( اگه اشتباه نکنم منظورش تفنگاشه :دی )

Erron Black: My friend, Tanya.
ارون بلک: دوست من تانیا

Tanya : We are not friends, bounty hunter.
تانیا: ما دوست نیستم مزدور

Erron Black: Have it your way...
ارون بلک: راه خودتو برو ( هرجور دوس داری)

vs. Tremor

Erron Black: You won't want this.
ارون بلک: تو اینو نمیخوای

Tremor : I laugh at your weapons.
ترمور: من به سلاح هات میخندم

Erron Black: Gonna regret saying that.
ارون بلک: از گفتنش پشیمون میشی


Erron vs. Triborg

Erron Black: You're Triborg, right?
ارون بلک: تو ترایبورگ هستی،درسته؟

Triborg : Correct, Erron Black.
ترایبورگ:تایید میشه،ارون بلک

Erron Black: Got some bullets with your name on 'em.
ارون بلک: چندتا گلوله با اسم خودت روشون تحویل بگیر


Erron Black: I suggest you hit the trail.
ارون:پیشنهاد میدم راتو بکشی و بری

Triborg : Your toys cannot harm me.
ترایبورگ:اسباب بازیهات به من آسیب نمیرسونه

Erron Black: My bullets cut through metal... and bullshit.
ارون:گلوله های من از فلز و ضد گلوله رد میشن